Jak to działa

E-przetarg, licytacja, aukcja elektroniczna to pojęcia wymiennie stosowane w biznesie na określenie elektronicznych procedur zakupowych. W zależności od tego kto je stosuje mogą one oznaczać podobne lub różne scenariusze zastosowania platformy przetargowej.

Co jest potrzebne do organizacji e-przetargu?

Najważniejsze to chęć do pokonania obaw związanych z nową, elektroniczną formą organizacji przetargu. Całą resztą zajmie się Operator platformy przetargowej.

Jakie korzyści daje aukcja Zamawiającemu?

Kilkuletnia praktyka dowodzi, że zastosowanie aukcji generuje oszczędności rzędu 15-30% w stosunku do klasycznej formy procedury przetargowej. Przy niektórych usługach i dostawach różnice są jeszcze większe.

Co to jest e-przetarg?

e-przetarg - najogólniej, to zespół procedur oraz środków technicznych wykorzystujących Internet jako narzędzie umożliwiające przedsiębiorcom (Wykonawcom) uczestniczenie w przetargach w formie elektronicznej, np. pobieranie i przesyłanie dokumentacji, składanie ofert, udział w aukcji elektronicznej, podpisywanie umów.

Jakie korzyści z e-przetargu odnosi Wykonawca (oferent)?

Wykonawca (oferent) ma możliwość uczestniczenia w przetargu bez konieczności udawania się do siedziby Zamawiającego. Może dzięki temu uczestniczyć w kilku postępowaniach organizowanych w krótkich odstępach czasu. To znacznie obniża koszty udziału i oszczędza czas a także upraszcza proces kalkulacji optymalnej ceny. Najważniejsza jednak korzyść to możliwość wielokrotnego składania oferty.

Co to jest aukcja elektroniczna?

W świetle ustawy Prawo zamówień publicznych, aukcja elektroniczna to możliwy sposób zakończenia klasycznego trybu udzielania zamówień. Nazwa aukcja elektroniczna jest stosowana powszechnie na określenie elektronicznych procesów zakupowych

Co to jest licytacja elektroniczna?

Pojęcie "licytacji elektronicznej" wprowadzone przez ustawę Prawo zamówień publicznych, oznacza samodzielny tryb postępowania przetargowego. Licytację stosuje się do dostaw, usług i robót budowlanych do progu unijnego.

Czym różni się licytacja od aukcji w zamówieniu publicznym?

Proceduralnie licytacja to tryb a aukcja to zakończenie trybu. Ponadto w licytacji pierwsze ceny pojawiają się dopiero w formie elektronicznej i one są "przebijane" przez kolejnych uczestników a w aukcji uczestnicy poprawiają swoje własne wcześniejsze "papierowe" oferty.

Z czego może skorzystać firma prywatna?

Firmy prywatne mogą z powodzeniem stosować scenariusze podobne do aukcji i licytacji elektronicznej tylko różnie je nazywają na własne potrzeby i w zależności od swoich wymagań układają regulaminy aukcji uwzględniające specyfikę firmy.

Jak zorganizować (kupić) aukcję elektroniczną?

To proste - organizacja jest podobna do tradycyjnej procedury przetargowej. Dochodzi tylko kontakt z Operatorem posiadającym elektroniczną platformę przetargową i określenie razem z nim parametrów aukcji. SOLDEA robi to od wielu lat.

Ile to kosztuje?

Każda wycena jest prowadzona indywidualnie w zależności od oczekiwań Zamawiającego w stosunku do Operatora. Cena zależy od ilości postępowań i ich intensywności oraz dodatkowych zadań dla Operatora. Naczelną zasadą jest to by organizacja aukcji i licytacji elektronicznych była opłacalna. Zastosowanie platformy przetargowej SOLDEA to rzadki przypadek stosowania usług informatycznych, w których zanim nastąpi płatność za usługę, klient już odniósł wymierną korzyść.

Kto to jest Operator aukcji?

To firma posiadającą elektroniczną platformę przetargową, umożliwiającą organizację aukcji elektronicznej czy licytacji, zgodnej z obowiązującym prawem.

Co to jest elektroniczna platforma przetargowa?

Elektroniczna platforma przetargowa to szeroko rozumiane narzędzie programowe i sprzętowe wraz zestawem procedur postępowania. To rodzaj elektronicznego negocjatora ceny.

Czy organizator aukcji (zamawiający) musi kupić platformę przetargową?

Zakup systemu jest możliwy choć najczęściej zbędny. Organizator może korzystać z systemu na zasadzie outsourcingu czyli wtedy gdy go potrzebuje.

Kto może zorganizować aukcję lub licytację?

Każda firma i instytucja(bez względu na jej formę prawną i rodzaj działalności) dążąca do znacznego obniżenia ceny zamawianego towaru lub usługi i dbająca o przejrzystość procesów zakupowych.

Jeżeli Operator platformy pomaga w dużym zakresie Zamawiającemu (Kupującemu) w przygotowaniu procedury, to jaka jest główna rola Zamawiającego?

Kluczem sukcesu każdego postępowania jest precyzyjny i zgodny z prawem opis przedmiotu zamówienia. To jest główna rola Zamawiającego w przygotowaniu aukcji lub licytacji.

Czy aukcja elektroniczna to rozwiązanie tylko dla sektora publicznego?

Nie tylko. Aukcja elektroniczna jest skutecznym narzędziem do obniżania cen zakupów dla każdej firmy, bez względu na jej formę prawną i rodzaj prowadzonej działalności.

Czy aukcja to rozwiązanie bezpieczne?

Tak, ponieważ elektroniczna platforma przetargowa zapewnia kodowanie transmisji danych, użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego, bezpieczeństwo serwera oraz dba o przestrzeganie formalnych procedur.

Czy można wziąć udział w aukcji przy pomocy laptopa zaopatrzonego w mobilny Internet?

Tak, jeżeli w miejscu przewidywanego połączenia jest zasięg sieci operatora, z usług którego korzystamy. Należy wcześniej przetestować takie połączenie z Internetem by nie było niespodzianek.

Czy firma prywatna może zorganizować aukcję elektroniczną?

Oczywiście. Zastosowanie tego środka umożliwia wszystkim podmiotom gospodarczym generowanie znacznych oszczędności.

Czy aukcja może służyć do sprzedaży?

Oczywiście. Postępowanie może być zorganizowane jako "aukcja w górę" i służyć np. do uzyskania największej stawki czynszu za m2 powierzchni lokalu użytkowego lub powierzchni pod reklamę a także przy sprzedaży majątku ruchomego.

Czy bezpieczny podpis elektroniczny można "ściągnąć" on-line?

Nie. Bezpieczny podpis elektroniczny (podpis weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem), wymagany w aukcjach lub przy e-fakturach, jest podpisem osobistym i jest dostarczany wnioskodawcy po zweryfikowaniu jego tożsamości. Procedura wymaga złożenia odpowiednich dokumentów u określonego wystawcy podpisów i trwa kilka dni.

Kto potrzebuje bezpiecznego podpisu elektronicznego?

W aukcji elektronicznej, na zasadach Prawa zamówień publicznych, bezpieczny podpis elektroniczny jest wymagany tylko dla Wykonawców składających oferty.

Czy w trakcie aukcji znane są nazwy jej uczestników?

Nie. W trakcie aukcji elektronicznej dane uczestników są anonimowe. To zapewnia przejrzystość postępowania. Tylko Zamawiający wie "kto jest kto".

Kto ustala cenę wywoławczą?

To Zamawiający ustala jej wartość w procesie szacowania wartości zamówienia.

[Dotyczy sektora publicznego] Jakie kryteria rozstrzygają aukcję lub licytację?

W aukcji może być kilka kryteriów oceny, dających się przeliczyć na matematyczną punktację. W licytacji jedynym kryterium jest cena.

[Dotyczy sektora publicznego] Czy ilość kryteriów w aukcji musi być taka sama jak w przetargu "papierowym"?

Do aukcji mogą przejść wszystkie kryteria oceny lub część z nich. Decyzję podejmuje Zamawiający.

[Dotyczy sektora publicznego] Jak przygotowuje się SIWZ do licytacji elektronicznej?

Do licytacji nie mają zastosowania przepisy o SIWZ. Rolę SIWZ spełnia tu ogłoszenie o licytacji, w którym jest zawarty precyzyjny opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu.

Jakie dokumenty należy składać przy stawaniu do aukcji elektronicznej?

Rodzaj dokumentów reguluje zamawiający w oparciu przepisy prawa (postępowanie dotyczące sektora publicznego) lub własny regulamin. Najczęściej są to te same dokumenty co w klasycznym przetargu, czyli zaświadczenia z ZUS, US, odpis KRS lub z ewidencji, zaświadczenie o niekaralności, oświadczenia o spełnieniu warunków stawianych w przetargu, akceptacja wzorów umów itp

Jak praktycznie wygląda użycie podpisu elektronicznego w aukcji?

Oferty składane przez Wykonawców w trakcie aukcji lub licytacji, są sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wykonawca nabywa podpis elektroniczny (kartę z podpisem, czytnik kart, oprogramowanie) u wystawcy podpisów. System, w trakcie aukcji, prosi Wykonawcę składającego ofertę o użycie certyfikatu przechowywanego na jego karcie z podpisem. Zamawiający nie używa podpisu elektronicznego.

Czy Wykonawcy (uczestnicy aukcji) ponoszą jakieś opłaty za udział w aukcji?

Nie. Udział w aukcji jest dla Wykonawców bezpłatny.

Dlaczego uważa się, że aukcja elektroniczna pomaga zwalczać korupcję?

Taki pogląd jest wyznawany ze względu na niemożność przewidzenia i ustalenia zwycięzcy aukcji lub licytacji elektronicznej. Dzięki temu aukcja jest uważana za przejrzyste narzędzie eliminujące niezdrowe układy.

Czy do organizacji aukcji (Zamawiającemu) jest potrzebny informatyk?

Nie. Zorganizowanie aukcji lub licytacji elektronicznej z pomocą Operatora, nie wymaga od Zamawiającego żadnej wiedzy informatycznej. Konsultacje z własnym informatykiem mogą jedynie pomóc, np. przy sprawdzaniu spełnienia podstawowych warunków technicznych. Informatycy natomiast są często inicjatorami aukcji na zakup sprzętu komputerowego.

wtorek, 17 maja 2022

AUKCJE I LICYTACJE

Platforma aukcyjna
Udział w aukcji / licytacj
Logowanie

eppPP v4.7.1.3

SOLDEA © 2004-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook