Zamówienia publiczne

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zastosowanie wielu elektronicznych instrumentów. Wśród nich jest aukcja i licytacja elektroniczna jako nowoczesne i najbardziej skuteczne formy negocjacji cen. Aukcja i licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych różnią się zasadniczo scenariuszem.

Licytacja elektroniczna - to samodzielny tryb udzielania zamówień ( art. 74 do 81 ustawy pzp). Słowo "licytacja" zastąpiło w roku 2006 poprzednią "aukcję" z roku 2004. Do licytacji nie stosuje się przepisów ustawy art. 36-38 (o SIWZ) i art. 82 - 92 (wybór najkorzystniejszej oferty). Licytację stosuje się do zamówień o wartości do progu unijnego. To swego rodzaju elektroniczne zapytanie o cenę połączone z elektronicznymi negocjacjami. Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie istotne informacje o sposobie przeprowadzenia licytacji są zawarte w ogłoszeniu o licytacji. W licytacji oferowana cena pojawia się po raz pierwszy w formie elektronicznej w formularzu platformy przetargowej. Do momentu zamknięcia licytacji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiający może także stosować licytację dla zamówień poniżej 30.000 euro - sam wtedy ustala warunki formalne dla tej procedury.

Aukcja elektroniczna - to sposób zakończenia klasycznego przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 91a ustawy pzp). Aukcja daje możliwość osiągnięcia większej redukcji ceny poprzez dodatkową rywalizację wykonawców, którzy wcześniej złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w pierwszej, "papierowej", części postępowania. Aukcja może się odbyć, jeżeli są złożone co najmniej 2 takie oferty.
Informację o przewidywanym wyborze oferty w drodze aukcji elektronicznej, umieszcza się w SIWZ i w ogłoszeniu.
Aukcja może być wielokryterialna - oznacza to, iż oceniana może być nie tylko cena ale także inne kryteria, których punktacja została opisana w SIWZ. Wyboru kryteriów oceny dokonuje Zamawiający.
W aukcji Wykonawcy składający oferty odnoszą się do swoich ofert złożonych wcześniej w formie klasycznej - kolejne oferty elektroniczne muszą być korzystniejsze.
W aukcji oferta Wykonawcy musi być opatrzona, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym, zwanym także kwalifikowanym.
Do momentu zamknięcia aukcji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców.

środa, 2 grudnia 2020

Platforma Przetargowa

Aukcja i licytacja
Udział w postępowaniu
Logowanie

eppPP v4.7.1.2

SOLDEA © 2004-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook