Zamówienia publiczne

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zastosowanie wielu elektronicznych instrumentów. Wśród nich jest aukcja i licytacja elektroniczna jako nowoczesne i najbardziej skuteczne formy negocjacji cen. Aukcja i licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych różnią się zasadniczo scenariuszem.

Od stycznia 2021 licytacja zniknęła z katalogu możliwych trybów Pzp. Ale zawsze ją można zastosować w ramach zamówień udzielanych poza ustawą PZP.

Licytacja elektroniczna - to swego rodzaju elektroniczne zapytanie o cenę połączone z elektronicznymi negocjacjami. Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie istotne informacje o sposobie przeprowadzenia licytacji są zawarte w ogłoszeniu o licytacji. W licytacji oferowana cena pojawia się po raz pierwszy w formie elektronicznej w formularzu platformy przetargowej. Kolejne oferty mogą być tylko korzystniejsze i dotyczą tylko ceny. Do momentu zamknięcia licytacji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiający sam ustala warunki formalne dla tej procedury.

Aukcja elektroniczna - to sposób zakończenia klasycznego przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 227 nowej ustawy pzp). Aukcja daje możliwość osiągnięcia większej redukcji ceny poprzez dodatkową rywalizację wykonawców, którzy wcześniej złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w pierwszej części postępowania. Aukcja może się odbyć, jeżeli są złożone co najmniej 2 takie oferty. Informację o przewidywanym wyborze oferty w drodze aukcji elektronicznej, umieszcza się w SWZ i w ogłoszeniu.
Aukcja może być wielokryterialna - oznacza to, iż oceniana może być nie tylko cena ale także inne kryteria, których punktacja została opisana w SWZ. Wyboru kryteriów oceny dokonuje Zamawiający.
W aukcji Wykonawcy składający oferty odnoszą się do swoich ofert złożonych wcześniej - kolejne oferty elektroniczne muszą być korzystniejsze.
W aukcji oferta Wykonawcy musi być opatrzona, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Do momentu zamknięcia aukcji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców.

wtorek, 17 maja 2022

AUKCJE I LICYTACJE

Platforma aukcyjna
Udział w aukcji / licytacj
Logowanie

eppPP v4.7.1.3

SOLDEA © 2004-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook