Zamówienia publiczne

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zastosowanie wielu elektronicznych instrumentów. Wśród nich jest aukcja i licytacja elektroniczna jako nowoczesne i najbardziej skuteczne formy negocjacji cen. Aukcja i licytacja elektroniczna w zamówieniach publicznych różnią się zasadniczo scenariuszem.

Licytacja elektroniczna - to samodzielny tryb udzielania zamówień ( art. 74 do 81 ustawy pzp). Słowo "licytacja" zastąpiło w roku 2006 poprzednią "aukcję" z roku 2004. Do licytacji nie stosuje się przepisów ustawy art. 36-38 (o SIWZ) i art. 82 - 92 (wybór najkorzystniejszej oferty). Licytację stosuje się do zamówień o wartości do progu unijnego. To swego rodzaju elektroniczne zapytanie o cenę połączone z elektronicznymi negocjacjami. Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie istotne informacje o sposobie przeprowadzenia licytacji są zawarte w ogłoszeniu o licytacji. W licytacji oferowana cena pojawia się po raz pierwszy w formie elektronicznej w formularzu platformy przetargowej. Do momentu zamknięcia licytacji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiający może także stosować licytację dla zamówień poniżej 30.000 euro - sam wtedy ustala warunki formalne dla tej procedury.

Aukcja elektroniczna - to sposób zakończenia klasycznego przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem (art. 91a ustawy pzp). Aukcja daje możliwość osiągnięcia większej redukcji ceny poprzez dodatkową rywalizację wykonawców, którzy wcześniej złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w pierwszej, "papierowej", części postępowania. Aukcja może się odbyć, jeżeli są złożone co najmniej 2 takie oferty.
Informację o przewidywanym wyborze oferty w drodze aukcji elektronicznej, umieszcza się w SIWZ i w ogłoszeniu.
Aukcja może być wielokryterialna - oznacza to, iż oceniana może być nie tylko cena ale także inne kryteria, których punktacja została opisana w SIWZ. Wyboru kryteriów oceny dokonuje Zamawiający.
W aukcji Wykonawcy składający oferty odnoszą się do swoich ofert złożonych wcześniej w formie klasycznej - kolejne oferty elektroniczne muszą być korzystniejsze.
W aukcji oferta Wykonawcy musi być opatrzona, pod rygorem nieważności, bezpiecznym podpisem elektronicznym, zwanym także kwalifikowanym.
Do momentu zamknięcia aukcji, zamawiający nie ujawnia danych umożliwiających identyfikację wykonawców.

piątek, 26 lutego 2021

Platforma Przetargowa

Aukcja i licytacja
Udział w postępowaniu
Logowanie

eppPP v4.7.1.2

SOLDEA © 2004-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo soldea.pl

Znajdź nas na Facebook